עיריית ירושלים - ברוכים הבאים

מערכת מיפוי - ירושלים


כל המידע המופיע באתר זה הנו אינפורמטיבי בלבד, ואינו מחייב.

רשימת האתרים המפורטת בשכבות לשימור, הינה רשימה אינפורמטיבית בלבד, אינה מחייבת ואינה בעלת נפקות משפטית. הרשימה דלעיל הינה בהליכי התהוות ומפורסמת לצורך שיתוף הציבור בהליך העבודה של הרשות. ויודגש כי יכול ואתרים יגרעו מהרשימה ו/או יתווספו אליה בשלבי העבודה השונים.
אין להתייחס למידע באתר זה ולרשימה כאל מידע מחייב ו/או אין במידע כדי לבסס טענה כלשהי כנגד עיריית ירושלים ו/או הועדה המקומית ו/או מי מטעמן.


לרשותכם מסמך הדרכה המסביר כיצד להשתמש במערכת

** באם אינכם מצליחים לצפות בתוכן המבוקש, יש להקליק כאן -המדריך להגדרת תאימות לשם הגדרת תאימות בדפדפן האקספלורר שברשותכם.