עיריית ירושלים טפסים- בקשה לעיון/ צילום חומר חקירה

 
Skip Navigation Links.
בקשה לעיון/צילום חומר חקירה לפי סע' 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ''ב-1982
 נא להקפיד למלא הטופס בצורה ברורה ומדויקת!
 מקור הפניה: אתר האינטרנט העירוני

 סמן אחת
מן המשבצות הבאות:
*הבקשה מתייחסת
לת.פ. מס':
*שם הנאשם/ים:
*ת.ז.
 פרטי מבקש העיון/ צילום:
*שם:
*מס' טלפון / נייד:
*פקס:
*מען:
*דוא''ל:
*שם המבקש
*תאריך
 לתשומת ליבך!
השירות יינתן לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה בארכיב הלשכה המשפטית.
לקבלת עותק מחומר החקירה / לעיון בחומר החקירה, על המבקש להתייצב בצירוף ת.ז. בארכיב הלשכה
המשפטית בימים א' או ג' בין השעות 10.00 – 13.00.

במידה והמבקש הינו עו"ד, עליו להציג יפוי כח חתום בידי הנאשם/ים לשם קבלת החומר ו/או עיון בחומר.
לחלופין, באפשרות עוה"ד לקבל את חומר החקירה בדואר, זאת בכפוף לצירוף מכתב רשמי נלווה ויפוי כח.

לידיעתך !
השירות כרוך בתשלום של 0.50 ₪ (מ-4 עמודים ואילך), אשר יתבצע במזומן עם קבלת החומר.
 
צרף קובץ מיפוי כוח
*חובה להזין שדות המסומנים ב