תפקידי הלבורנטים

חינוך למדע וטכנולוגיה
תפקידי הלבורנטים
  1. טכנאי מעבדה ללימודי מדעים בחינוך העל-יסודי - תיאור התפקיד ודרישותיו עפ''י חוזר מנכ''ל עג/9 מאי 2013
  2. טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות - תיאור התפקיד ודרישותיו עפ''י חוזר מנכ''ל עג/9 מאי 2013
  אחזקת המעבדה
  הטיפול בפגיעת חומרים רעילים
  זהירות במכשירים מיוחדים
  הכרה והפצת נהלי בטיחות כלליים
  תפקידי הלבורנט במצגת שהוכנה ע''י גב' רותי מנדלוביץ, מפמ''ר ביולוגיה להשתלמות לבורנטים תשס''ו

1. טכנאי מעבדה ללימודי מדעים בחינוך העל-יסודי - תיאור התפקיד ודרישותיו עפ''י חוזר מנכ''ל עג/9 מאי 2013
א.      תיאור התפקיד


1) הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים על ידי התלמידים

2) עזרה למורה ולתלמידים (בהתאם להנחיות המורה) בשעת ביצוע ניסויים במעבדה

3) סיוע למורה ולתלמידים בתכנון פרויקטים ובביצועם באופן יחידני או בקבוצות (כולל הדרכת תלמידים בכל הנוגע לשימוש בציוד, במכשור ובשיטות עבודה הנדרשים לביצוע ניסויים ותצפיות בזמן שיעורי המעבדה או מחוץ להם, כגון עבודות חקר מדעי ופרויקטים בחט''ב, ביוחקר, ביודע, מעבדת חקר בכימיה, אקוטופ, ביוטק בביוטכנולוגיה)

4) סיוע למורה ולתלמידים בשימוש במחשבים בלימודי המדעים במעבדות, ובכלל זה סיוע בכל ציוד המתחבר למחשב כגון חיישנים

5) סיוע למורה ולתלמידים בשימוש במכשירים כגון ספקטרופוטומטר, מיקרוסקופ, pH-מטר ואוגר נתונים (דאטה לוגר)

6) נוכחות במעבדה יחד עם מורה הכיתה בזמן שהתלמידים מבצעים ניסויים.

7) בדיקת ניסויים חדשים וביצועם על פי הנחיות מרכז המקצוע

8) סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים במעבדות

9) ניהול ממוחשב של הזמנת מלאי הציוד, הכלים והחומרים למעבדות המדעים/המדע והטכנולוגיה

10) ניהול ממוחשב של מאגר ניסויים בית-ספרי ממוין על פי הנושאים ושכבת הגיל

11) שמירה על תקינות הציוד והחומרים שבמעבדות ופיקוח על אחסנתם ועל תחזוקתם בהתאם להוראות חוזר הבטיחות של משרד החינוך

12) איתור מכשור מתקדם היכול לשפר ולייעל את שיטות העבודה של התלמידים וצוות המדעים; שדרוג ציוד קיים או החלפתו, הזמנת ציוד חדש, התנסות בו והתאמתו לניסויים במעבדת בית הספר – כל אלה על פי הנחיות של מרכז המקצוע

13) אחזקת חומר חי במעבדה וטיפול בו

14) הכנת אוספים והחזקתם, ארגון והפקה של תערוכות הקשורות במקצוע במעבדות ובסביבתן

15) הכנת פריטי ציוד אור-קולי (כגון טלוויזיה, מקרן, מצלמת מיקרוסקופ, מצלמה דיגיטלית, מחשב מורה ומקרן, לוח חכם וחיבור לרשת אינטרנט ולכל ציוד חדשני רלוונטי) לשיעורים במעבדות, ארגונם והתקנתם על פי בקשת המורה וסיוע בהפעלתם.

כל אלה תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות והוראות משרד החינוך הנוגעות לעבודה במעבדה, וכן לעבודה עם חומרים שונים, ובכלל זה עם חומר חי.ב.      דרישות התפקיד

) השכלה: תואר אקדמי בתחום המדעים או תעודת טכנאי או הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם

2) שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות המדעים/המדע והטכנולוגיה בבתי הספר ושליטה בהפעלת מחשב ובשימוש בתוכנות ''אופיס'' ובאינטרנט

3) אם לא הוכשר לעבודה בבית ספר – השלמת קורס בהיקף של 60 שעות, מוכר על ידי משרד החינוך, בנושא בטיחות וסיוע טכני לפעילות במעבדת בית הספר ודרכי הפעלתו של ציוד מעבדה.
2. טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות - תיאור התפקיד ודרישותיו עפ''י חוזר מנכ''ל עג/9 מאי 2013
א.      תיאור התפקיד

1) הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים, תרגילים ועבודות על ידי התלמידים במעבדות ובסדנאות

2) הכנת המעבדות והסדנאות למגוון שיעורי הטכנולוגיה הנהוגים בחינוך הטכנולוגי

3) סיוע למורה בהכנת הדגמות ובהפעלתן

4) סיוע למורה בהדרכת תלמידים ובליווים בביצוע הפעילויות במהלך העבודה במעבדות ובסדנאות הטכנולוגיות, ובכלל זה בשימוש בציוד ובמחשבים

5) סיוע למורה בהכנת הנחיות ונהלים לביצוע פעילויות תלמידים תוך הבלטת הוראות השימוש, וכן הקפדה על נגישות שוטפת אליהם

6) ניהול ממוחשב של הזמנת ציוד, כלים וחומרים למעבדות ולסדנאות, וכן שמירת תקינותם ותחזוקתם בהתאם להוראות התחזוקה הרלוונטיות

7) סיוע בעדכון דינמי של הציוד הטכנולוגי, ובכלל זה שדרוג ציוד קיים או החלפת ציוד

8) סיוע למורה ולתלמידים בתכנון ובביצוע של פרויקטים ועבודות, וכן באחסון התוצרים

9) בדיקת הפעלות ותרגילים חדשים וביצועם

10) סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים במעבדות ובסדנאות.

כל אלה תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות ועל הוראות משרד החינוך הנוגעות לעבודה במעבדה או בסדנה, לעבודה עם ציוד, ועם ציוד טכנולוגי בפרט, ובכלל זה מכונות, מכשירים וכלים, וכן לעבודה עם חומרים שונים, כולל חומרים מסוכנים.ב.      דרישות התפקיד

1) השכלה: תואר אקדמי בתחום המדעים או תעודת טכנאי או הנדסאי באחד מתחומי הטכנולוגיה הנלמדים בחינוך הטכנולוגי

2) ניסיון של שנה אחת בתחום לפחות

3) השלמת קורס מוכר בתחום, בהיקף של 80 שעות לפחות.


אחזקת המעבדה
 כללי
 פעולות אחזקה
 טיפול בפריטים
 ציוד מעבדה וציוד אור קולי

הטיפול בפגיעת חומרים רעילים
להלן רשימת חומרים רעילים הנמצאים בשימוש במעבדה כימית של בית הספר, סימני הפגיעה
על- ידי חומרים אלה והטיפול הראשוני שיש לטפל בנפגע.

עפ''י חוזר מנכ''ל סב/6 (ב) פברואר 2002.
 

זהירות במכשירים מיוחדים
 1. מנע אילתורים בחיבורים חשמליים.
 2. חוטים מעבירי חשמל לא יהיו עלהקרקע ולא יימתחו בגובה שהוא פחות משני מטרים.
 3. השתמש במברג מבודד בלבד.
 4. בניתוק מכשירי חשמל אין מושכים בחוט אלא אוחזים בתקע.
 5. אין לתת לתלמידים גישה אל לוחות החשמל ואל מתגים מרכזיים.
 6. בשעת טיפל במפסק או בנקודות של מתח גלוי, מפנים אליהם את גב היד ולא את כף היד.
 7. בבניית מעגל מחברים אותו למתח רק לאחר השלמת כל הבנייה. בפירוק מעגל מנתקים את המתח לפני תחילת הפירוק.
 8. נהג בזהירות בשקעים כפולים ומרובים.
 9. שלב מפסק בכל מעגל חשמלי.
 10. דאג לבידוד טוב יותר שלכל חוט וכל ''בננה'' (ללא אפשרות של מגעים במברגים).
 11. לאחר סגירת מעגל חשמלי השתדל לעבוד ביד אחת בלבד.
 12. גופי מתכת גדולים, שטחי מתכת וכל שכן חלקי מתכת מוארקים בקרבת מעגל חשמל, טעונים כיסוי בחומר מבודד.
 13. כל מכשיר שעלול להינזק או לגרום נזק ע''י קצר או עליית עוצמת הזרם מעל לגבול הסביר , יצוייד בנתיך ביטחון.
 14. לתלמידים לא יסופק מתח מעל 24 וולט. במתח של 220 וולט יופעלו מכשירים תקניים בלבד.
 15. במקורות מתח גבוה מותר להשתמש רק שהם מובטחים ע''י נגד של 50 אום.
 16. אין להסתכל בשמש מבעד למכשיר אופטי כלשהו.
 17. בעת שימוש בלייזר- אסור להסתכל לתוכו , ויש לנהוג זהירות מפני מתח גבוה.
 18. אין להסתכל במנורות ספקטראליות ואולטרא סגוליות בשעת פעולתן.
 19. סליל משני וראשוני של טרנספורמטר יסומנו ללא אפשרות של אי הבנה.
 20. אוסצילוסקופים בטוחים , בדרך כלל, בשימוש ( יש לבדוק את הדבר בשעת הרכישה), אבל אסור לתת לתלמיד לטפל ב''אוסצילוסקופ מתפרק'' שנבנה לצורכי הוראה(מתח גבוה!)
 21. בשעת טעינה של מצבר צריך להתרחק ממנו ולאוורר את החדר.
 22. לעולם אין ל''חשמל'' אדם או קבוצות בני אדם.
 23. שפופרת התפרקות בקתודה קרה טעונות הגנה באמצעות מסך , בדומה לנהוג בעת שימוש בשפופרת רנטגן בדרך כלל יש להשתמש רק בשפופרת בעלת קתודת להט או קתודה מחוממת.
 24. נהג בזהירות בכל טיפול במכל - SPRAY . בין מלא ובין ריק.
 25. חימום נוזל ייעשה במיכל שאינו מלא , ולא בכיוון שבו נמצא בן- אדם.
 26. שפיכת נוזלים תיעשה למטה מגובה העיניים, ולא בכיוון שבו נמצא בן- אדם.
 27. בשעת חימום יש להפנות לשלהבת ולגופים החמים את גב היד ולא את כף היד (ככל האפשר).
 28. בסיר לחץ יש להשתמש רק במסגרת הלחץ המותר ורק לאחר בדיקת שסתום הבטיחון.
 29. בניסויים בלחץ אוויר יש להעדיף בקבוק עגול על בקבוק בעל קרקעית שטוחה.
 30. בניסויי ואקום (למשל עם כדורי מגדבורג) יש להיזהר מפני סכנת הרתיעה אחורנית.
 31. בניסויים בלחץ אוויר או בואקום יש לעטוף את הכלי במגבת, למניעת התזת שברים.
 32. יש להימנע מניסויי ירי או לבצעם מאחורי מחיצה.
 33. לפני ביצוע הניסויים במכשירים מסתובבים(צנטריפוגה, לוח צבעים וכדומה) או בגופים כבדים(משקולות), יש לבדוק את סגירת הברגים וקשירת החוטים. יש להרכיב חוט ביטחון נוסף ולבצע במהירות מתונה בלבד.


הכרה והפצת נהלי בטיחות כלליים
 1. השמירה על כללי הבטיחות מותנית בהפצת מידע בין מורים, לבורנטים ותלמידים, הן בהסברה והן בשילוט וסימון ברור ומהימן.

 2. רכז המעבדה או האחראי לה ידאג, שכל מורה ילמד את כללי הבטיחות וגם יבין את חשיבותם ואת יסודם התיאורטי.

 3. בתחילת העבודה יש לשוחח עם התלמידים על נושא הבטיחות במעבדה ועל כללי הזהירות המלווים את העבודה. יש לחזור ולשוחח על נושא זה לפני ביצוע ניסויים בעלי סיכון מיוחד, או במקרים שהשיעור או הפעילות במעבדה מזמנים זאת.

 4. על המורה ללמוד את הסיכונים שבניסויים מסויימים. רשימת ניסויים כאלה ואמצעי הזהירות בביצועם צריכה להימצא בידי כל מורה. לכל מכשיר המשמש לניסויים מסוכנים יצורף דף מידע המסכם בקיצור את אמצעי ההגנה מפני הסכנות.

 5. כל החומרים המאוחסנים במעבדה יסומנו בשלטים ברורים ועמידים בפני רטיבות וכדומה. פעם בשנה לפחות, תיערך ביקורת הסימון והשילוט. גם על מדפי הארונות, המגרות והמכלים של האביזרים השונים יסומן תוכנם.

 6. לא תינתן לתלמידים גישה אל חומרים או מכשירים בעלי סיכון גבוה.

 7. על המורה לזהות את המקורות השונים של קרינה מסוכנת (חומרים רדיואקטיביים, קרני X ואפילו שפופרות התפרקות מסוימות לניסויים במעבר זרם חשמל בגזים). רצויה הסברה מפורטת על סיכוני הקרינה השונות ועל ההבדל בין סכנה גנטית (מוטציות) הקיימת אפילו בחשיפה של רגע לקרינה, בין סכנת הפגיעה בעור וביתר רקמות הגוף, התלויה יותר בכמות הקרינה.

 8. מומלץ להסב את תשומת לב התלמידים לנושא הבטיחות בעזרת שלטי אזהרה, תזכורות או תמונות, שעניינן בטיחות בעבודה. אולם יש להחליפם מדי פעם, כדי שיעילותם לא תפחת.


File size 160.00 kbתפקידי הלבורנט במצגת שהוכנה ע''י גב' רותי מנדלוביץ, מפמ''ר ביולוגיה להשתלמות לבורנטים תשס''ו
חזור
חיפוש