תקנון המרכז העירוני למוסיקה ע''ש אלפרט

תקנון המרכז העירוני למוסיקה ע''ש אלפרט
שנת הלימודים במרכז המוזיקה
1. שנת הלימודים במרכז המוזיקה חופפת לשנת הלימודים של משרד החינוך, וחופשות בתי הספר הן החופשות במרכז המוזיקה.

2. במהלך שנת הלימודים יקבל התלמיד שעור שבועי בן 45 דקות.

השתתפות בשעורים
3. התלמיד ישתתף בכל השעורים, החזרות, הקונצרטים וההופעות כנדרש ע''י המרכז.

ביטול שעורים
4. תלמיד רשאי לבטל שעור ע''י הודעה למורה בהתראה של 24 שעות לפחות, והמורה יקבע לו שעור במועד אחר, זאת עד שלושה שעורים במהלך שנת לימודים.

5. ביטל המורה את השיעור, יקבע לתלמיד שיעור במועד אחר.

6. בקשה לשחרור מהופעה או קונצרט יגיש התלמיד למנצח לפחות שלושה שבועות מראש.

תשלום
7. התשלום עבור רישום לשעורים, לתזמורת / הרכב ולשכירות כלי נגינה ייעשה מראש עד סוף שנת הלימודים.

8. תלמיד המבקש להפסיק לימודיו יקבל החזר כספי באופן יחסי לחודשים שלמד.

9. ניתן לבטל לימודים עד חודש מרץ. החל מהאחד באפריל לא יינתן החזר כספי על ביטול לימודים.

10. בכל מקרה שלא נפרע אחד או יותר מהתשלומים, תהיה הנהלת מרכז המוסיקה רשאית להפסיק את לימודי התלמיד עד להסדרת כל החשבונות.

כללי
11. הנהלת המרכז למוסיקה רשאית להפסיק השתתפות תלמיד מחמת הפרעה לסדר או למשמעת, התנהגות בלתי הולמת, היעדרות לא מוצדקת מפעילות, או מכל סיבה מוצדקת אחרת לפי שיקול דעת הנהלת מרכז המוסיקה.

לצפייה בכתב ההתחייבות לחצו כאן
חזור
חיפוש